Nöjd Medarbetar Index

1795
header_NMI_942x296

Tjänster - Medarbetarundersökning

Övergripande undersökning av klimat, ledarskap och lojalitet
Wheele med arbetsprocess för utveckling av effektiva team
Wave med arbetsprocess för utveckling av kompetensintensiva organisationer.

 

Bakgrund

 •Resegeometri NMI modell bygger på teorier från Professor Rensis Likert, Aaron Antonovsky och Hertzberg. Med en grund från OD-analysen har modellen en validerad bas med möjlighet till tillval och eftervalidering.

•Tillsammans med nyfikna och krävande kunder har Resegeometri vidareutvecklat modellen inom både privat näringsliv och offentliga myndigheter i över 10 år.

Syften med NMI

Förutsättningar för hållbarhet och prestation i arbetet

Syftet med en medarbetarundersökning kan vara sprunget ur många olika delar. Olika staber har olika intressen. Främst rör undersökningen de interna drivkrafter och förutsättningar som är viktiga för organisationens framgång. En uppföljning kring om medarbetarna/avdelningarna har psykosociala faktorer som krävs för att prestera (mål, uppföljning, teamkänsla, ledarskap, hållbarhet/återhämtning).

•Det är ett verktyg för att utvecklas och bli bättre och stor vikt läggs vid att den feedback som medarbetarna lämnar ska leda till förbättringar.

•Ger möjlighet till jämförelse;

◦mot sig själv över tid

◦mellan avdelningar/kontor

◦egna och andra branscher

•Genomförs varje år.

Förbättras och se resultat

Utvecklas som en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap
Flertalet av våra kunder använder QS medarbetarundersökning löpande. Våra erfarenheter visar att feedback årligen kan utveckla ledarskap, kompetens och lojalitet.

 • I snitt ökar QS kunder sin nöjdhet med 10-20%.
 • Vi ser att de företag som arbetar med kontinuerlig feedback till chefer och medarbetare skapar förutsättningar för ständig förbättring.
 • Flera av våra kunder har flera gånger utnämnts till ”Årets Arbetsgivare”.
 • Strävan efter resultatorienterade undersökningar skapar möjligheter att få något att ”hända”

QS medarbetarundersökning (NMI) anpassas efter era förutsättningar

Av QuickSearch får du verktyg i form av metod och mjukvara, Rapportpaket (mix av ppt, webportaler, pdf), Analys samt stöd i det fortsatta arbetet med att nå förbättringar.

 

 • Formuläret anpassas delvis efter Verksamheten, Målsättning samt Grafisk profil. Vissa frågor, s.k. Indexfrågor, är fasta för jämförbarhet. Formuläret byggs upp av envals- och flervalsfrågor samt öppnafrågor.
 • Webbaserat – via e-post, med kompletterande papper vid behov
 • Helt anonymt
 • 6 – gradig skala
 • 50-70 frågor
 • 2 påminnelser till de som inte svarat eller avslutat. Svarsfrekvens – målsättning 80%
 • Tillgänligt med stödtexter på 42 språk
 • Stödjande dokument med mallar i hela processen

Strategisk rapportering till ledning

Rapport för ledningsgrupp

 • Övergripande nyckeltal för NMI – intern och extern jämförelse, LedarskapsIndex, StressIndex, Samarbete och information, Kompetensbehov, Förbättringsförslag/Prioriteringsförslag
 • Nedbrytningar och analys baserat på QS erfarenhet och era fokusområden.

En engagerad presentation till utvalda grupper
Engagerade och erfarna konsulter skapar inspiration och visar tillvägagångssätt för hur era chefer kan utveckla sina grupper med medarbetarundersökningen som verktyg.

Handlingsorienterad rapportering för chefer

Att gå från undersökningsresultat till aktiviteter och förbättring kräver rapportering som är lätt att förstå. QS levererar Chefsportaler till varje chef som har minst 8 svarande i sin grupp. Användarvänligt och enkelt att förstå vad som ska göras. ChefsPortalen visar:

 

 • KPI:er som ger översikt (Indexvärden via mätare eller trafikljus)
 • Olika diagramtyper
 • Jämförelse mot total
 • Jämförelse mot föregående år
 • Chefsrapport (PDF/ppt) för utskrift eller presentation

Fokus på förbättringar – tydlighet och uppföljning

Följ upp efterarbetet med Action Manager
Action manager ger HR överblick och stöd i det fortsatta arbetet samt skapar tydliga arbetsflöden, som automatsikt påminner och
hjälper cheferna i efterarbetet.

Tydligt arbetsflöde som visar:

 • vilka aktiviteter skall genomföras
 • tidsplan för aktiviteter
 • visar status (% kvar att göra)
 • påminner chefen automatiskt
 • ger möjlighet till handlingsplan/ärendehantering

Action manager är HR-funktionens verktyg för att fortsätta att leda och driva det förbättringsarbete som blir resultatet av medarbetarundersökningen.

Medarbetarundersökning som engagerar

En engagerande undersökning leder till fler förbättringar

En undersökning som engagerar respondenterna resulterar i en hög svarsfrekvens och en bra efter-dialog. En grundförutsättning är att enkäterna inte sväller i storlek utan kort och koncist håller sig inom syftet, att man som medarbetare ser att svaren tas emot. Men det finns även andra delar att arbeta med:

 • En intelligent frågestruktur med följdfrågor där respondenterna endast besvarar det som är relevant och får möjlighet att fördjupa sig inom områden där de har mer att berätta
 • Bilder/förklaringstexter som gör att medarbetarna känner att det berör dem. Olika kapitel kan anpassas med olika typer av bilder för att olika delar av organisationen ska känna att undersökningen är vänd till dem
 • Att i missivbrevet (inbjudan att delta) ha en film på vd/gd som förklarar ledningens syn på undersökningen och hur organisationen ska arbeta med resultatet

Läs mer om enkäter med kommunikativa budskap: Dialoger som engagerar

Enkel och effektiv administration av medarbetarundersökning

Så att du får tid och energi till förbättringar
Vi har erfarenhet från stora och små medarbetarundersökningar och vi vet hur förödande det kan vara för efterarbetet om administrationen av undersökningen tar all energi. För att nå längre krävs en smidig och effektiv projektledning med bra verktyg. Vi har utformat vår undersökning till att genomförandemässigt vara enkel. Detta innefattar:

 • Språkstöd
 • Organisationsträd; smidig mappning av organisationen där resultat kopplas till avdelnings- eller chefsstruktur
 • Stöd för bakgrundsuppgifter (Chef/ Medarbetare, Roll, Sjukfrånvaro, Betyg, Kostnadsställe, Fysisk aktivitet)
 • Översikt under genomförande (svarsfrekvens per avdelning med auto-mail till chefer)
 • Action manager; uppföljning och stöd för efterarbete

Kraftfull mjukvara för Feedback Managment

QuickSearch produktfamilj för Enterprise Feedback Management erbjuder en kraftfull plattform för att samla in, analysera och sprida feedback så att rätt person tar del av rätt information i rätt tid och agerar.

Produktfamilj består av 3 kompletterande delar för feedback management; Dialog Manager för enkäter och undersökningar, Analytics för kraftfull analys och Workbook för presentation.

 • Helt webbaserad, ingen lokal installation krävs
 • Fråge- och enkätbank
 • Via e-post/webb/papper och pekskärm
 • 45 dynamiska analysmöjligheter
 • Import och exportmöjligheter
 • Behörighetsstyrt

Läs mer om:
Dialog Manager
Analytics
Workbook

 

Säkerhet
Resegeometri är en del av Quicksearch som har byggt in en mängd säkerhetsfunktioner och kontroller för att verifiera vilka användare som har tillgång till systemet.
Prestanda
Resegeometri är en del av Quicksearch vars mjukvaror används av kunder som genomför ett fåtal projekt per år och av de som genomför hundratals projekt med hundra tusentals respondenter per år.
Ständig utveckling
Resegeometri är en partner till Quicksearch där utveckling av mjukvaror sker kontinuerligt i separat testmiljö. All programutveckling dokumenteras och testas enligt rutiner innan uppdatering.
Kontakt
Resegeometri AB Waterfront Building Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm Fler kontaktuppgifter
Få kontakt / kostnadsförslag

Tack för din begäran!

Vi vill gärna visa Dig vad Du kan uppnå med stöd av våra tjänster och verktyg.

Uppge dina uppgifter för att få en Demo eller kostnadsförslag.

E-post: Var god ange din e-postadress
Telefon Var god ange ditt telefonnummer
Vilken information är Du/Ni framförallt intresserade av?
Var god svara på frågan
   
ReseGeometri Nordic AB är ett kunskapsföretag med fokus på Nordisk rese- och mötesindustri.